Regulamin internetowej sprzedaży biletów (ISB)
Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Postanowienia ogólne
1. Warunkiem korzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów ISB jest:
1. 1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu internetowej sprzedaży biletów (ISB), który jednocześnie stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem a Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji,
1. 2) spełnienie następujących wymagań technicznych:
1. a) dostęp do sieci Internet,
1. b) zainstalowanie w systemie przeglądarki Firefox lub Internet Explorer z wyłączną obsługą Java Script oraz Cookies
2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów w systemie Platnosci.pl o ile regulaminy organizatorów poszczególnych wydarzeń artystycznych (w tym spektakli , koncertów oraz innych imprez) bądź bezpośrednich sprzedawców nie stanowią inaczej.
3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/lub nie spełnia wymagań technicznych, korzystanie z systemu jest niemożliwe.

Zakup biletów
1. Użytkownik może jednorazowo zakupić maksymalnie 6 biletów.
2. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu odpowiedniego wydarzenia kulturalnego przez Użytkownika .
3. Użytkownik, który zamierza skorzystać z systemu ISB, musi podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
4. Dane wskazane w pkt 3 muszą być prawdziwe.
5. Złożenie zamówienia jest zobowiązujące dla serwisu Platnosci.pl oraz Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji.
6. Płatność za bilety możliwa będzie wyłącznie za pomocą systemu Platności.pl, na który Użytkownik zostanie przekierowany automatycznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia i wprowadzeniu danych wymienionych w pkt3.
7. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres wskazany w zamówieniu. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na stronie Platnosci.pl jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu Platnosci.pl.
8. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
9. Po potwierdzeniu wpłaty przez system płatności dokonanej wpłaty Użytkownik w terminie 5 minut od dokonania płatności, nie później niż w terminie 20 min od złożenia zamówienia otrzyma na adres e-mail wskazany w zamówieniu bilet zapisany w pliku w formacie PDF.
10. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się z kasą biletową RCK (tel. 0-67 210-5000).
11. Wszelkie podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

Odbiór i realizacja biletów
1. Zakupiony Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w imprezie na jaką został wystawiony.
2. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę.
3. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na imprezę – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
4. Kupujący bilety jest upoważniony do wydruku biletów z pliku pdf oraz do zapisu pliku zawierającego bilety.
5. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takiego postępowania, bilet traci swoją ważność.
6. Kupujący jest zobowiązany do nieudostępniania biletów osobom trzecim. Takie postępowanie traktowane będzie jako próba skopiowania biletu.
7. W przypadku zgłoszenia się w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do działania w seansie będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
8. Zniszczenie biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na imprezę.
9. Do wydruku biletów należy używać białego papieru w formacie A4 tak aby wydrukowane kody były dobrze widoczne.
10. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dowodu tożsamości w przypadku wątpliwości dotyczących właściciela biletu jak i również legitymacji uczniowskiej lub studenckiej w przypadku zakupu biletów ulgowych.
11. Odbiór biletów w kasie Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji możliwy będzie nie później niż w terminie 30 minut przed rozpoczęciem seansu którego bilet dotyczy.
12. Celem odbioru Biletu w kasie Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji Użytkownik powinien okazać dokument tożsamości oraz podać : identyfikator transakcji, adres e-mail i numer telefonu, które zostały podane w zamówieniu.
13. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji obsługującemu wejście na salę wydruku dostarczonego Biletu oraz dokumentu potwierdzającego uprawnienie do realizacji biletu ulgowego.
14. Sprzedawca nie odpowiada za niemożliwość odbioru Biletu w Kasie Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika oraz w przypadku niemożliwości odbioru Biletu ze względu na kolejkę przed kasą Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji. W takim przypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w imprezie, żądania od Sprzedawcy zwrotu płatności, zmiany Biletu lub zapłaty jakiegokolwiek ekwiwalentu.

Zwroty biletów/rezerwacji
Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ większość organizatorów wydarzeń artystycznych nie wyraża zgody na przyjmowanie zwrotów. Poniższe zasady zwrotu biletów będą stosowane w przypadku uzyskania zgody Organizatora oraz przekazania przez niego odpowiednich środków finansowych na rzecz Platnosci.pl W przypadku braku zgody lub nieotrzymania odpowiednich środków finansowych przez Platnosci.pl wszelką odpowiedzialność z tytułu zwrotu biletów ponosi Organizator.
Aby dokonać zwrotu biletów kupionych przez Internet należy wysłać taką prośbę mailem na adres rezerwacje@rck.pila.pl Państwa zwrot zostanie przyjęty, o ile Organizator przyjmuje zwroty oraz w przypadku gdy do wydarzenia artystycznego pozostało nie mniej niż 7 dni kalendarzowych (chyba, że Organizator zastrzegł inaczej). Zwrot pieniędzy za bilety zostanie przekazany na numer konta bankowego, z którego wysłali Państwo przelew, o ile pisemnie rezerwujący nie wskaże innego nr rachunku bankowego. Opłata manipulacyjna za przyjęcie i rozliczenie anulowania rezerwacji wynosi ….. zł. W przypadku odwołania, zmiany programu, miejsca wydarzenia artystycznego lub godziny rozpoczęcia wydarzenia artystycznego przez organizatora, Platnosci.pl może dokonać zwrotu kwoty za bilety odpowiednio na rachunek karty kredytowej lub rachunek bankowy /wskazany przez klienta za pośrednictwem e-maila na adres: rezerwacje@rck.pila.pl z pisemnym potwierdzeniem/ (w ciągu 14 dni).
O ile regulamin Organizatora nie wskazuje inaczej Platnosci.pl i Organizator nie będą zobowiązani do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która została odwołana oraz w przypadku zmiany daty lub programu, godziny rozpoczęcia oraz miejsca imprezy Platnosci.pl nie zwraca kosztów zrealizowanej wysyłki oraz kosztów związanych z realizacją transakcji, w tym wydania biletów. Podstawą do zwrotu biletu jest przekazanie na adres RCK plac Staszica 1, 64-920 Piła wcześniej otrzymanych biletów. W wypadku odwołania wydarzenia artystycznego przez organizatora zwrot biletów nie jest konieczny. Zwrot biletów w punktach sprzedaży jest możliwy w oparciu o regulaminy przyjęte w danych punktach sprzedaży.
UWAGA:
W przypadku, gdy serwis Platnosci.pl nie będzie w stanie przyjąć Państwa rezygnacji sugerujemy przekazanie (lub odsprzedanie) rezerwacji znajomym - do odbioru biletów w kasach wystarczy znajomość nazwiska oraz numeru rezerwacji, a więc swoją rezerwację możecie Państwo przekazać osobie trzeciej nawet przez telefon. W takich sytuacjach serwis Platnosci.pl nie pobiera żadnych opłat.
Ceny biletów w systemie Platnosci.pl
Regionalne Centrum Kultury stara się, aby ceny zakupu biletów dostępnych dla naszych Klientów nie różniły się od tych w jakich bilety dostępne są u Organizatora wydarzenia artystycznego. Jednakże z uwagi na to, że serwis Platnosci.pl ponosi koszty funkcjonowania systemu elektronicznej rezerwacji biletów, ceny zakupu biletów w serwisie Platnosci.pl w wyjątkowych sytuacjach są wyższe od cen u Organizatorów. Dopłaty te są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania serwisu . Informacja o wysokości dopłaty jest zawsze umieszczona na potwierdzeniu rezerwacji. Brak zgody na dopłatę do obowiązującej u Organizatorów oryginalnej ceny biletu wyrażony po opłaceniu rezerwacji nie stanowi podstawy do reklamacji lub anulowania rezerwacji.

Dane osobowe
Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji z siedzibą w Pile przy ul. Plac Staszica 1. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy (wysłania potwierdzenia zamówienia).
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Wyrażając zgodę na "Warunki zakupu" użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje "Regulamin zakupu biletów" oraz regulamin organizatora imprezy, na jaką zakupywane są bilety.